Java、python学习的GitHub项目

GitHub - Snailclimb/JavaGuide: 「Java学习+面试指南」一份涵盖大部分 Java 程序员所需要掌握的核心知识。准备 Java 面试,首选 JavaGuide!

GitHub - Snailclimb/JavaGuide-Interview: JavaGuide面试突击版

Java 面试指南 | JavaGuide

GitHub - gxcuizy/Python: Python3编写的各种大小程序,包含从零学Python系列、12306抢票、省市区地址库以及系列网站爬虫等学习源码